NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA "UKŁADANKA"
Rekrutacja

Kluczem do stworzenia zespołu, w którym uczniowie będą mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał, jest właściwy dobór uczniów. Dlatego tworzymy klasy, do których uczęszczają dzieci będące na podobnym poziomie funkcjonowania. Taki model rekrutacji usprawnia przebieg edukacji i terapii, zwiększa też szanse zbudowania pozytywnych relacji z rówieśnikami.

Rekrutacja prowadzona jest do Niepublicznej Szkoły Podstawowej  „Układanka”, której organem prowadzącym jest Fundacja „Po Stronie Dziecka” w Krakowie.

 1. Uczniami Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Układanka”, zwanej dalej Szkołą, są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
 3. Procedura kwalifikacyjna obejmuje kolejno:
  a) rozmowę wstępną Rodziców lub Opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami,  z dyrekcją Szkoły;
  b) złożenie przez Rodziców deklaracji przyjęcia dziecka do Szkoły w jej siedzibie (ul. Wielicka 228, Kraków) lub drogą email: szkola.ukladanka@gmail.com;
  c) udział w spotkaniu rekrutacyjnym dla Rodziców i dziecka, w terminie ustalonym przez Szkołę i Rodziców/Opiekunów;
  d) podjęcie przez Szkołę wstępnej decyzji o przyjęciu dziecka,
  e) dostarczenie przez Rodziców w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów;
  f) podjęcie przez Szkołę ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka w poczet uczniów i podpisanie umowy edukacyjnej.
 4. Rekrutacja w przypadku wolnych miejsc w klasach trwa cały rok.
 5. W przypadku kompletu uczniów w danej klasie rodzice/opiekunowie prawni mogą zapisać dziecko na listę rezerwową

Podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia. NSSP „Układanka” zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zapisów w niniejszym regulaminie, tak, by możliwie jak najlepiej dostosować się do potrzeb dzieci.