NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "FISTASZKI"
Regulamin czesnego

Regulamin Opłat w Niepublicznym Przedszkolu Fistaszki

 1. Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym przedszkolak rozpoczyna pobyt w placówce.

 

 1. Obowiązek płacenia czesnego ustaje po miesiącu, w którym dziecko kończy pobyt
  w przedszkolu.

 

 1. Obowiązek płacenia czesnego ustaje również po miesiącu, w którym dziecko przestaje uczęszczać do Przedszkola pod warunkiem, że rodzice powiadomią Dyrektora przedszkola w formie pisemnej z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie rezygnacji z usług placówki.

 

 1. Termin wpłaty czesnego za dany miesiąc upływa z dniem 10 każdego miesiąca; decyduje data dokonania wpłaty.

 

 1. Nieopłacenie czesnego w terminie powoduje:
  • skreślenie z listy wychowanków Przedszkola za zaległości wynoszące wartość dwóch miesięcznych składek.

 

 1. W uzasadnionych losowych przypadkach dyrektor Przedszkola może na podstawie złożonego podania podjąć decyzję o przesunięciu terminu opłaty czesnego. Podanie to powinno być złożone przed upływem terminu wpłaty.

 

 1. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku niezależnie od absencji dziecka spowodowanej urlopem, chorobą, zdarzeniem losowym.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może zwolnić opiekunów
  z wnoszenia opłaty.

 

 1. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm lub niepełnosprawność sprzężoną są zwolnione z płacenia pełnego czesnego.
  Czesne w tym wypadku wynosi 200zł

 

 1. Wysokość czesnego ustala się indywidualnie biorąc pod uwagę czas przebywania dziecka w Przedszkolu oraz ilość zajęć terapeutycznych.
  Cena wyjściowa: 900zł- dziecko nieobjęte opieką terapeutyczną, 1500zł dziecko objęte kompleksową opieką terapeutyczną nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. We wrześniu każdego roku szkolnego lub w pierwszym miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola Rodzice zobowiązani są zapłacić 250zł na poczet wyprawki.

 

 1. Opłata za usługi dodatkowe (wyżywienie, ubezpieczenie, wyjścia i inicjatywy wykraczające poza świadczenia określone umową) są doliczane do rachunku miesięcznego.

 

 1. Regulamin obowiązuje od 01.09.2020r.