NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "FISTASZKI"
Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest do Niepublicznego Przedszkola „Fistaszki”, którego organem prowadzącym jest Fundacja „Po Stronie Dziecka” w Krakowie.

 1. Do Niepublicznego Przedszkola „Fistaszki”, zwanego dalej Przedszkolem, może może uczęszczać dziecko od 3 roku życia.
 2. Przyjęcie dziecka do Przedszkola odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
 3. Procedura kwalifikacyjna obejmuje kolejno:
  a) rozmowę wstępną Rodziców lub Opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami,  z przedstawicielem organu prowadzącego/dyrekcją Przedszkola;
  b) udział w spotkaniu rekrutacyjnym dla Rodziców i dziecka, w terminie ustalonym przez Przedszkole;
  d) podjęcie przez Przedszkole wstępnej decyzji o przyjęciu dziecka,
  e) dostarczenie przez Rodziców w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów;
  f) podjęcie przez Przedszkole ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka i podpisanie umowy edukacyjnej.
 4. Wstępna decyzja o przyjęciu dziecka jest przekazywana w terminie do 14 dni od daty spotkania.
  a) Decyzja może mieć charakter warunkowy w przypadkach, konieczności przeprowadzenia konsultacji psychologiczno-pedagogicznych lub dostarczenia w późniejszym okresie opinii z właściwej poradni.
  b) Decyzja odmowna w sprawie przyjęcia dziecka na tym etapie procedury kwalifikacyjnej jest ostateczna.

Fundacja „Po Stronie Dziecka”, jako organ prowadzący zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zapisów w niniejszym regulaminie.